A Prayer of Remembrance for the Armenian Genocide
April 24, 1915


April 24 is the Armenian Genocide Commemoration date.
In 2015, the Canadian Parliament passed Motion M-587 to declare the month of April as Genocide Remembrance, Condemnation and Prevention Month, and mark April 24 as Armenian Genocide Memorial Day.

A Prayer of Remembrance – Armenian Genocide – April 24, 1915 [1]
Holy and Life-Giving God,
we come to you today with trust,
knowing that Your Spirit hovers over all existence,
bringing Light out of darkness,
Life out of nothingness,
Beauty out of ashes
and Resurrection from the depths of the earth.

Today, we remember the atrocities of the Ottoman Empire, that was marked on April 24, 1915, where many Armenian priests, scholars, and community leaders were lined up and assassinated ruthlessly. We also remember many Armenians who were deported and sent to exile into the deserts. Some survived by crossing rivers of Living Water and found new life.

Tender God, we cry for all the victims of the Armenian Genocide. The cry of the 1.5 million Armenian victims can still be heard and the soil absorbing their blood still refuses to yield.

God of Life, the Armenian Genocide was one of the worst atrocities of the Twentieth Century, Turkey attempting to eliminate the Armenian race, the very first nation to accept Christianity as a nation[2]; but the oppressor was defeated because Your Persistent Love stands by the oppressed.

Therefore, today, we praise you, for Your Grace, Mercy and Power upon the Armenians, whose Faith remains to be their compass; their Hope helps them soar; and whose Joy helps them sing and dance even in darkness.

We pray with thanksgiving,
in the name of the One who was, and is, and shall be forever. Amen.

[1]   Copyright © 2023 by Rev. Takouhi Demirdjian & TerraUtopia Inc. Reproduction in whole or in part of this publication may be used by all churches in worship and be reproduced for the purposes of worship in their church bulletin, online, and other gatherings.
[2]https://www.google.com/search?q=Armenian+First+nation+to+accept+Christianity&oq=Armenian+First+nation+to+accept+Christianity&aqs=edge..69i57j0i22i30l2j0i390i650l2.13559j1j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 – March 27, 2023

Thanks to the Rev. Ohannes Siwajian for the following Armenian translation:

Աղօթք մը յիշատակութեան՝ Հայոց Ցեղասպանութիւն, 24 Ապրիլ, 1915
Սուրբ եւ կենարար Աստուած,
Այսօր, Քեզի կու գանք՝ վստահութեամբ,
Գիտնալով որ քու Հոգիդ կը հսկէ (կը սաւառնի) քու բոլոր ստեղծագործութեանդ վրայ,
Բերելով լոյս՝ խաւարէն,
Կեանքը՝ ոչինչէն,
Գեղեցկութիւնը՝ մոխիրէն,
Եւ յարութիւնը՝ երկրի խորերէն:

Այսօր, կը յիշենք Օսմանեան Կայսրութեան ջարդերը, 24 Ապրիլ, 1915-ին, երբ շատ մը Հայ կղերներ, գրագէտներ եւ ժողովուրդի առաջնորդներ շարքերով՝ անողոք եւ անգութ սպաննուեցան:
Կը յիշենք նաեւ բազմաթիւ հայեր, որոնք տեղահանուեցաւ եւ աքսորուեցան դէպի անապատները: Ոմանք ազատեցան անցնելով Կենաց Ջուրին գետերը եւ գտան նոր կեանք:

Հոգատար Աստուած, կ’ողբանք Հայոց Ցեղասպանութեան ինկած բոլոր զոհերուն համար: Մէկ ու կէս միլիոնի հայ զոհերուն աղաղակները տակաւին կը լսուին եւ անոնց արիւնը ծծած  հողը կը մերժէ պտուղ տալ:
 
Կենաց Աստուածը, Հայոց Ցեղասպանութիւնը 20-րդ դարու առաջին եւ ամենադաժան ցեղասպանութիւններէն մին էր, ուր Թուրքերը փորձեցին ոչնչացնել Հայ ժողովուրդը՝ առաջինը, որ ազգովին Քրիստոնէութիւնը ընդունեց2: Սակայն, անոնք յաղթուեցան, քանի որ քու յարատեւ եւ հաստատ սէրդ նեցուկ է տառապողին:
 
Ուրեմն, այսօր փառք կու տանք Քեզի՝ Քու շնորհքիդ, ողորմութեանդ եւ զօրութեանդ համար՝ Հայ ժողովուրդին հանդէպ, որուն հաւատարմութիւնը կը մնայ իր կողմնացոյցը, իր յոյսը կ’օգնէ անոնց վեր սաւառնելու եւ որուն ուրախութիւնը կ’օգնէ երգելու եւ պարելու նոյնիսկ խաւարին մէջ:

Կ’աղօթենք գոհաբանութիւնով՝
Անոր անունով որ Էր, որ Է եւ յաւիտեան Է: Ամէն:


2 thoughts on “A Prayer of Remembrance for the Armenian Genocide <br>April 24, 1915”

 1. Քրիստոսով Սիրելի Քոյրս Վեր. Թագուհի Տէմիրճիեան

  Մէծապէս կը գնահատեմ, Հայոց Ապրիլեան Ձեղասպանութեան Յիշատակութիւնդ օտար եկեղեցիի մը մէջ կատարելուդ և պատշաճ աղօթքին համար:
  Յիշելով Ապրիլեան Եղերնի նահատակները և հաւատքի մեր հերոսները փառք կուտամ Աստուծոյ կենարար խոսքին զօրութեան որ մեզ մոխիրէն յարուցանեց և մեր խավարը լոյսի վերածեց:
  Շնորհակալութիւն Գանատայի Կարավարութեան Ապրիլ 24ը Հայոց Ձեղասպանութեան Օր ընդունելուն համար: Կեցցէ՜ մեր նահատակներուն և վերապրող ժողովուրդին հաւատքը և սէրը հանդէպ Աստուծոյ և հայրենեաց:
  Օրհնեալ ըլլայ մեր նահատակներուն անթառամ և խնկելի յիշատակը:

  Reply
  • Thank you So Much for your encouraging words, Sireli Badveli.
   May you continue to be blessed as you bless others.

   Love and Respect,
   Takouhi

   Reply

Leave a Comment

Click to access the login or register cheese